آموزشکده فنی و حرفه ای سما سنندج


مناقصه عمومی خرید 25 دستگاه رایانه آموزشکده فنی وحرفه اي سما واحد سنندج (کلیک کنید)
مهلت مناقصه تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه یکم بهمن تمدید شد
انتخاب واحد (جهت ورود به سیستم انتخاب واحد کلیک کنید)
موارد مهم در انتخاب واحد:

چارت های درسی به تفکیک رشته های تحصیلی

کامپیوتر فنی حرفه ای کاردانش نظری فنی غیر مرتبط
معماری فنی حرفه ای کاردانش نظری فنی غیر مرتبط
الکتروتکنیک - برق صنعتی فنی حرفه ای کاردانش نظری ---
حسابداری فنی حرفه ای کاردانش نظری غیر مرتبط
تاسیسات فنی حرفه ای کاردانش نظری غیر مرتبط
مکانیک فنی حرفه ای کاردانش نظری فنی غیر مرتبط
الکترونیک فنی حرفه ای کاردانش نظری
تربیت بدنی دیپلم تربیت بدنی فنی حرفه ای کاردانش نظری
نقشه کشی فنی حرفه ای کاردانش نظری فنی غیر مرتبط
نقشه برداری فنی حرفه ای کاردانش نظری فنی غیر مرتبط
ساختمان فنی حرفه ای کاردانش نظری فنی غیر مرتبط
دفترچه پروژه | دفترچه کارآموزی | فرم شماره 1 مدرسین
مدیران گروه:
رشته کامپیوترمهندس محمد سیدی
رشته معماریدکتر محمد آزاد احمدی
رشته الکترونیکدکتر هومن مرید ویسی
رشته عمومیمهندس سیامک ساعدی
رشته تربیت بدنیدکتر جلیل مرادی
رشته مکانیکمهندس امجد احمدی
رشته حسابداریدکتر انور خسروی